Veelgestelde vragen

Om jou te helpen hebben wij een aantal vragen opgesteld die veel gesteld worden. Op deze pagina kan je alle vragen en antwoorden vinden. 

Heb je een vraag die wij hier niet benoemd hebben? Neem dan contact met ons op!

Inklapbare content

Wie is Beneluxplein.Energy?

Beneluxplein.energy is een energiecoöperatie die in januari 2023 is opgericht. We zijn ontstaan vanuit een enthousiaste en groeiende groep van bewoners, organisaties en ondernemers uit de omgeving van het Beneluxplein (Hoogvliet, Pernis en Albrandswaard). Samen zetten we ons in om inwoners en ondernemers (gedeeltelijk) eigenaar te laten worden van het windpark. Tenminste, als de plannen voor Windpark Beneluxplein doorgaan.

Hoe is Beneluxplein.Energy ontstaan?

Al een flink aantal jaren is het knooppunt Beneluxplein een zoekgebied voor windenergie in Zuid-Holland. Eind 2021 werd dit voor het eerst heel duidelijk toen Gemeente Rotterdam in een aantal bewonersbijeenkomsten plannen bekend maakte voor dit windpark. Er was veel kritiek op de plannen. Daarom zouden er extra onderzoeken komen. Naar verwachting zijn deze onderzoeken eind 2023 afgerond. Daarna zal worden gezocht naar een partij die de aanzet geeft om dit windpark te bouwen.

Waarom is Beneluxplein.Energy al opgericht, terwijl nog niet zeker is of het windpark er komt?

Als coöperatie willen wij (mede)eigenaar worden van het windpark. Maar een coöperatie oprichten kost tijd. Zodra er groen licht voor het windpark wordt gegeven door Gemeente Rotterdam, willen we klaar staan namens de inwoners en bedrijven van Hoogvliet, Pernis en Albrandswaard. Door ons nu al te organiseren, zijn we op tijd om straks mee te denken met de plannen. En kunnen we al vroeg meepraten over de lusten van het windpark voor de omgeving en de omwonenden.

Waar komen de windturbines te staan?

Het gebied waarin de turbines kunnen komen te staan om knooppunt Beneluxplein(blauwe lijn op het kaartje. Het gebied aan de zuidzijde van snelweg A15 is het meest geschikt hiervoor. De exacte plaats is nog niet vastgesteld.

 

Lijnen op kaart waar de windmolens op het Beneluxplein kunnen komen te staan.

Is Beneluxplein.Energy voor of tegen de komst van het windpark?

Beneluxplein.Energy is neutraal. Dat betekent dat we niet voor de komst van het windpark zijn, maar ook niet tegen. We kunnen namelijk niets meer veranderen aan de keuze voor deze locatie. Die keuze is al een aantal jaar geleden genomen. Op dit moment lopen er onderzoeken of het windpark past binnen de wetgeving. Daarom zetten we liever in op gunstige voorwaarden voor inwoners en bedrijven in de regio.

Wat willen jullie bereiken met Beneluxplein.Energy?

Als het windpark er komt, hebben wij twee doelen:

  1. We willen samen met inwoners en bedrijven uit Hoogvliet, Pernis en Albrandswaard zo veel mogelijk eigenaar worden van het windpark. Daarom is het heel belangrijk om leden te werven. Want hoe meer leden we hebben, hoe meer eigenaar we zijn en hoe meer we te zeggen hebben namens de leden. Dat noemen we lokaal eigendom.
  2. De windenergie die opgewekt wordt in het windpark willen we zoveel mogelijk door bewoners en bedrijven in de regio laten gebruiken. Tegen een zo’n gunstig mogelijke prijs voor de gebruikers.

Is Beneluxplein.Energy bedenker van Windpark Beneluxplein?

Nee. In de voormalige Stadsregio Rotterdam spraken de gemeenten, de provincie Zuid-Holland en andere partijen af om minimaal 150 megawatt aan windenergie te realiseren in 2020. Dat is vastgelegd in het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam 2012. In dit convenant werd knooppunt Benelux al genoemd als mogelijke locatie.

Wanneer is duidelijk of Windpark Beneluxplein er ook echt komt?

Naar verwachting is dat in de eerste drie maanden van 2024. Als de plannen voor het windpark passen binnen de wetgeving zullen Gemeente Rotterdam en Rijksvastgoedbedrijf via een openbare aanbesteding de locatie ‘gunnen’ aan een ontwikkelaar. Als dat gebeurt, dan willen wij als Beneluxplein.eEnergy opkomen voor de belangen van onze leden in de directe omgeving van het windpark. Dat doen we door (mede)eigenaar te worden.

Wat betekent een coöperatie?

Een coöperatie is een bedrijf dat in gemeenschappelijk eigendom is van de leden. Dat wil zeggen dat we samen met alle leden gedeeltelijk eigenaar worden van de windmolens. De opgewekte energie is in de eerste plaats bestemd voor burgers en lokale bedrijven. We kunnen dan met elkaar democratisch bepalen wat er met een deel van de opbrengsten gebeurt.

Hoeveel windmolens komen er op Windpark Beneluxplein te staan?

Naar verwachting zijn dat er maximaal drie.

Waar komen de leden van Beneluxplein.Energy vandaan?

Beneluxplein.Energy heeft vooral leden uit de woonplaatsen rond het Beneluxplein: Hoogvliet, Pernis en Albrandswaard. Maar leden die ergens anders wonen zijn natuurlijk ook welkom om zich bij ons aan te sluiten.

Hoe wil Beneluxplein.Energy haar doelen bereiken?

Omdat wij zelf baas willen zijn over onze energie, bepalen we samen hoe we dit vormgeven en wat er met de opbrengst gebeurt. De opbrengst blijft op deze manier lokaal beschikbaar. De stroom gaat naar onze omliggende wijken en bedrijven. De financiële opbrengst kunnen we bijvoorbeeld inzetten als rente voor leden die investeren, voor een mooie inrichting van het landschap, recreatie en/of nieuwe duurzame projecten in de omliggende gemeenten.

Hoe stemt Beneluxplein.Energy af op de wensen van de inwoners en lokale bedrijven?

Wanneer de ontwikkeling van het windpark doorgaat en wij als lokale coöperatie meedoen, kunnen we een belangrijke schakel zijn door steeds af te stemmen met onze leden en omwonenden. Dat doen we op zoveel mogelijk manieren: tijdens georganiseerde avonden, in huiskamers, op straat, via e-mail, via onze socials en door geïnteresseerde inwoners op te zoeken via de bestaande netwerken voor duurzame energie.

Wanneer spelen bewoners en omwonenden (direct betrokkenen) een rol in Beneluxplein.Energy?

Iedereen die de doelen en uitgangspunten van Beneluxplein.Energy steunt, kan zich nu al aansluiten en meedoen. Omwonenden en andere betrokkenen die niet aangesloten zijn, spelen geen rol bij het oprichten en inrichten van onze coöperatie.

Hoe spelen bewoners en omwonenden (direct betrokkenen) een rol bij het windpark?

Wij willen de energie en de opbrengsten lokaal houden. Bewoners en omwonenden moeten kunnen profiteren van dit energiepark. Door lid te worden kunnen we ons samen sterk maken om dat te bereiken. Samen met het windpark wordt ook een omgevingsfonds opgericht. Voor elke geproduceerde megawattuur gaat er verplicht €0,50 in dat omgevingsfonds. Hiermee kunnen ideeën worden betaald die de omgeving van het windpark verbeteren of ideeën die de bewoners of bedrijven te goede komen. Denk aan natuurverbetering of energiebesparende maatregelen.

Kan Beneluxplein.Energy dit project alleen ontwikkelen?

Nee. Het ontwikkelen van een windpark zoals Beneluxplein vergt veel specialistische kennis én ervaring. Dat is een van de aanbestedingseisen om een windpark te mogen ontwikkelen. Daarom zullen wij als beginnende coöperatie moeten samenwerken met één of meer partners om mee te kunnen doen.

Worden de initiatiefnemers betaald om dit windpark te realiseren, of is dit vrijwilligerswerk?

Het werk voor onze coöperatie is geheel vrijwillig en in deze fase zonder vergoeding. Als het windpark er komt en wij hier onderdeel van zijn, breekt de volgende fase aan: het ontwikkelen van een windpark. Dat is een intensieve klus waar heel veel tijd in gaat zitten. In deze fase zijn de uitgaven hoger, bijvoorbeeld voor het inhuren van specialistische werkzaamheden. We vinden het logisch om deze mensen te betalen voor hun werk. Dat werk is namelijk nodig om tot een goed resultaat te komen. Hoe we dat gaan betalen is nog niet precies bekend. Dat zal de komende tijd samen met de toekomstige partners overlegd worden.

Hoe gaat Beneluxplein.Energy om met weerstand?

Wij zijn een groep mensen die zich op een positieve manier bezighoudt met het opwekken van schone energie. We snappen dat omwonenden zich misschien zorgen maken over mogelijke overlast. Vanaf het begin spreken we zoveel mogelijk met bewoners en informeren hen en omwonenden zo uitgebreid mogelijk. We willen graag dat ze meedenken en meedoen.

Wat is volgens Beneluxplein.Energy het voordeel van windenergie?

We willen minder afhankelijk zijn van vervuilende energie en van energie die uit het buitenland komt. In Nederland wonen gemiddeld veel mensen per km2 en is daarmee dichtbevolkt. De kans is dus groot dat er altijd mensen zijn die overlast ervaren van kolencentrales, fabrieken, hoogspanningslijnen. Daarom moeten we op zoek naar alternatieven. Schonere energie zoals windenergie betekent alleen al een gezondere toekomst voor onze (klein)kinderen.

Zijn er volgens Beneluxplein.Energy ook nadelen van windenergie?

Ja. Omdat we een dichtbevolkt land zijn, is de kans groot dat mensen overlast ervaren van windmolens. De keuze voor windenergie op het Beneluxplein is niet gemaakt door Beneluxplein.Energy, maar wij vinden het als lokale energiecoöperatie onze taak om juist de belangen van de bewoners en bedrijven een stem te geven.

Kan Beneluxplein.Energy de verwachte overlast van windmolens beperken?

De techniek en regelgeving ontwikkelt zich snel en door slimme keuzes te maken is het mogelijk overlast nog verder te beperken. Als lokale coöperatie kunnen we juist menselijke keuzes maken. Die wegen zwaarder dan zoveel mogelijk winst maken.


De Sociaal Economische Raad (SER) schreef een fact-checker over hinder en profijt van windmolens voor omwonenden.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente bouwt zelf geen windmolens. Dat doet een ontwikkelaar. De gemeente stelt eisen aan de ontwikkelaar en zorgt dat alles goed verloopt. Voordat er een ontwikkelaar is, zorgt de gemeente voor de communicatie en gesprekken met bewoners. Daarna neemt de ontwikkelaar dit over, maar kijkt de gemeente mee met de communicatie en of alles zorgvuldig en volgens de regels gebeurt. Bij Windpark Beneluxplein is dat Gemeente Rotterdam.

Wat is de stand van zaken van het project?

De actuele stand van zaken vind je op deze website van Gemeente Rotterdam: https://duurzaam010.nl/thema/windpark-beneluxplein/

Wat heb ik aan Windpark Beneluxplein?

Jij kunt op termijn energie krijgen uit je eigen ‘achtertuin’. Sterker nog: je kunt ook zelf mede-eigenaar worden van het windpark. Op deze manier kun je je eigen CO2-voetafdruk verkleinen en help je de omslag naar schone energie vooruit. Een ander belangrijk voordeel is dat we kosten van deze energie zo laag mogelijk houden. En dus betaalbaar.

Hoe kan ik meedoen?

Meedoen is heel eenvoudig. Voor 14,95 euro per jaar word je lid van de energiecoöperatie Beneluxplein.Energy. Je wordt dan uitgenodigd voor de vergaderingen waarin je kunt meepraten en meebeslissen. Je krijgt op tijd bericht als er mogelijkheid is tot investeren. Maar natuurlijk kun je meer doen: we zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die onze doelen samen willen realiseren. Doe mee!

Zijn er risico’s aan investeren in Windpark Beneluxplein?

Ja. Met je investering wordt je mede-eigenaar van het windpark. Dat geld verdienen we terug als het windpark is gebouwd en werkt. Maar zoals bij elke investering bestaat de kans dat je minder geld terug krijgt dan dat je hebt geïnvesteerd. Als lid houden we je op de hoogte van alle stappen die we maken en die we willen gaan zetten.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op!